Ţinte strategice

Ţinte strategice

Dezvoltarea  capacitatii  institutionale  prin reconsiderarea  managementului  strategic si  operational

 1. Elaborarea unei diagnoze interne si externe obiective si pertinente.
 2. Elaborarea si aprobarea Planului Managerial al scolii .
 3. Stabilirea si diseminarea regulamentului intern al scolii (R.I./R.O.I.)
 4. Realizarea proiectului de dezvoltare institutionala si a planului de implementare (planului de actiune al scolii).
 5. Imbunatatirea comunicarii intra si interinstitutionale.
 6. Implicarea personalului scolii, a elevilor siparintilor in activitatile organizate de scoala.
 7. Asigurarea securitatii tuturor factorilor implicate in procesul educational.
 8. Participarea elevilor si parintilor la activitati de orientare si consiliere scolara si profesionala.
 9. Implicarea in mai mare masura a cadrelor didactice si a reprezentantilor asociatiei parintilor in luarea deciziilor.

 

Orientarea resurselor umane in perspectiva unui invatamant de calitate care sa asigure obtinerea competentelor specifice

 1. Formarea corpului profesoral in perspectiva unui invatamant competitiv.
 2. Asigurarea de programe educationale specific nevoii de formare a elevilor.
 3. Implicarea personalului didactic auxiliar si nedidactic inprocesului instructiv educativ

 

Asigurarea unei baze materiale care sa sustina un invatamant  de  calitate

 1. Dotarea spatiilor scolare in concordanta cu standardele educationale, cu nevoile educabililor si cu specificul activitatii didactice.
 2. Achizitionarea de mobilier, mijloace de invatamant, auxiliare didactice si echipamente I.T.
 3. Dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii si eficientizarea activitatii acesteia.
 4. Efectuarea unor lucrari de reparatii si igienizari in cele doua corpuri de cladire si in la sala de sport.
 5. Inlocuirea sarpantei acoperisului celor doua corpuri de cladire.
 6. Inlocuirea instalatiei termice in cele doua corpuri de cladire.

 

Imbunatatirea eficacitatii educationale

 1. Realizarea unei oferte educationale in concordanta cu resursele educationale si cerintele comunitatii.
 2. Promovarea unui marketing educational eficient.
 3. Implicarea in mai mare masura in desfasurarea de parteneriate educationale interne si internationale.
 4. Intocmirea documentelor scolare in concordanta cu prevederile curriculumului national.
 5. Realizarea cerintelor curriculare scolare siprin aplicarea sistematica a metodologiilor didactice active participative, respectand particularitatile de varsta ale elevilor, specificul etnic si religios al comunitatii.
 6. Promovarea si realizarea de activitati extrascolare atractive, eficiente si educative.

 

Imbunatatirea  rezultatelor  invatarii

 1. Aplicarea unor tehnici de evaluare pertinente, fidele, coerente si ritmice.
 2. Sustinerea elevilor capabili de performanta in vederea participarii lor la cursurile Centrul de Excelenta.
 3. Asigurarea de sanse egale pentru toti elevii scolii si integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale.
 4. Stabilirea unor masuri remediale .
 5. Sustinerea cadrelor didactice in vederea participarii la obtinerea gradelor didactice si la cursuri de formare specifice.
 6. Implicarea parintilor in diferite secvente ale procesului instructiv educativ.
 7. Sustinerea absolventilor clasei a VIIIa in vederea obtinerii unor rezultate bune la examenul de evaluare nationala respectiv la admiterea in liceu/scoli profesionale.

 

Eficientizarea  activitatii  financiare

 1. Intocmirea bugetului scolii bazat pe nevoile si posibilitatile existente.
 2. Realizarea unei executii bugetare transparente.

 

Sustinerea si implicarea c.e.a.c.-ului in eficientizarea si asigurarea  calitatii  actului  educational

 1. Strategiei si  reactualizarea regulamentului.
 2. Intocmirea anuala a unui R.A.E.I. realist si obiectiv.
 3. Intocmirea unui plan de masuri pentru imbunatatirea calitatii educatiei.
 4. Elaborarea de procedure interne.
 5. Implicarea in identificarea problemelor de risc educational.
 6. Implicarea in stabilirea standardelor de evaluare anuala a personalului din scoala.

 

Dezvoltarea dimensiunii europene a educatiei

 1. Constientizarea si educarea elevilor in spiritul nevoii de educatie permanenta.,
 2. Cunoasterea standardelor educationale europene prin implicarea cadrelor didactice si a elevilor in desfasurarea de proiecte si parteneriate educationale cu elevi,cadresi alte personalitati culturale, sportive din alte tari europene.

 

Plan de implementare

(plan de actiune al scolii)

Nr.crt.

OBIECTIVUL VIZAT

ACTIVITATEA PRECONIZATA

TERMENE/

RESPONSABILITATI

1.

Realizarea proiectului de dezvoltare institutionala si a planului de implementare (planului de actiune al scolii)

 

a)Constituirea echipei de realizarea a proiectului

Echipa managerial

Septembrie 2012

b)Aplicarea de chestionare pentru identificarea nevoilor scolii

Membrii CEAC

Septembrie-Octombrie 2012

2.

Stabilirea si diseminarea regulamentului intern al scolii (R.I./R.O.I.)

 

a) Centralizarea propunerilor pentru R.I. in sedinta de Consiliu Profesoral /Consilul pe scoala al elevilor/ pentru toate departamentele

Directori adjuncti

Coordonator programe si proiecte educative

Presedintele Consilului elevilor pe scoala

Octombrie 2012

b)Elaborarea R.I. respectand principiile si cerintele ROFUIP

Directori adjuncti

Coordonator programe si proiecte educative

Octombrie

c)Diseminarea si aducerea la cunostinta prin semnatura a R.I.

Invatatori

Diriginti

Octombrie

3.

Imbunatatirea comunicarii intra si interinstitutionale.

 

a)Stabilirea in C.P. a principalelor mijloace si canale de comunicare.

Membrii C.P.

b)Stabilirea persoanelor care  asigura interfata MECTS/ISJ/Scoala/Sefii comisiilor metodice/Cadre didactice.

Echipa Manageriala

c)Constituirea grupului pentru comunicare scrisa/virtuala

Echipa manageriala

Secretariat

4.

Implicarea personalului scolii, a elevilor si parintilor in activitatile organizate de scoala.

a)Organizarea de activitati , educative atractive care sa promoveze principii sanatoase despre viata,  cultura,istorie, stiinte ecologie, sport.

Cadrele didactice

Permanent

b) Sustinerea, promovarea si organizarea ZILEI SCOLII

Echipa manageriala

Cadrele didactice

 

Telefon gratuit

Telefon gratuit destinat tuturor celor interesati de inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa a I-a in anul scolar 2012-2013 (Luni-Vineri, 08.00-16.00)Telefon gratuit destinat tuturor celor interesaţi de înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa a I-a în anul scolar 2012-2013
(Luni-Vineri, 08.00-16.00)

Inspectoratul Şcolar Satu Mare

Inspectoratul Scolar Satu Mare

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comunitatea cadrelor didacticecomunitatea online a cadrelor didactice

©2021 Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare

Search